This website uses cookies to provide services and pursuant to the Cookies Policy. You may define the conditions for keeping or accessing cookies in your browser. ×

PBO: FUNDACJA 3-4-START

 

 

Fundacja 3-4- Start to organizacja pozarządowa założona w lipcu 2016 roku w Krakowie.

Fundacja powstała w celu niesienia wszechstronnej pomocy dla dobra osób potrzebujących ponad podziałami, na rzecz  osób uzależnionych, z zaburzeniami żywienia niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz osobom znajdującym się w kryzysie emocjonalnym bądź społecznym.

Pomagamy chorym umocnić  wiarę we własne siły , zyskać pewność siebie oraz motywację do dalszej walki i zmiany swojego życia.

Wszystkich chętnych chcących pomagać w pracach Fundacji “3-4-Start” zapraszamy do włączenia się w działania wolontariatu.

Celem Fundacji jest działalność społecznie i gospodarczo użyteczna w postaci ochrony zdrowia, realizacji zadań z zakresu opieki i pomocy społecznej oraz z zakresu wychowania i edukacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez podejmowanie wszelkich dozwolonych prawnie działań, w szczególności poprzez:

 • Organizowanie zajęć i warsztatów terapeutycznych dla osób uzależnionych
 • Udzielanie pomocy społecznej rodzinom, osobom indywidualnym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin
 • Prowadzenie terapii stacjonarnej i niestacjonarnej dla osób uzależnionych od alkoholu, hazardu, leków, środków psychoaktywnych i innych.
 • Prowadzenie terapii dla osób z zaburzeniami żywienia
 • Prowadzenie terapii dla osób z depresją
 • Prowadzenie działalności terapeutycznej dla rodzin osób uzależnionych oraz ofiar przemocy
 • Pomoc matkom samotnie wychowującym dzieci
 • Organizowanie festiwali, konferencji , kongresów, targów
 • Prowadzenie działalności profilaktycznej w różnych formach
 • Prowadzenie działalności wydawniczej
 • Współpraca z instytucjami naukowymi , udział w projektach badawczych
 • Organizacja szkoleń, wykładów, doradztwa zawodowego
 • Organizowanie wyjazdów edukacyjno  integracyjnych
 • Działanie na rzecz reintegracji i integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Prowadzenie działalności charytatywnej w różnych prawnie dopuszczalnych formach
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych
 • Udzielanie pomocy dzieciom zagrożonym demoralizacją i z rodzin alkoholowych
 • Działalność na rzecz równych szans i praw kobiet i mężczyzn
 • Działalność na rzecz pokrzywdzonych w wypadkach losowych
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Kontakt: projekty@fundacja3-4-start.pl