Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×

REGULAMIN CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL

1. Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie

OPP - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. j.t. 2012 r. nr 234 poz. 1536 z późn.zm.).

ALLEGRO - Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000635012, kapitał zakładowy: 33 016 950,00 złotych, w całości opłacony, NIP: 525-26-74-798, REGON: 365331553, z którą Użytkownik może w zakresie SERWISU CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL, kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@charytatywni.allegro.pl

SERWIS ALLEGRO - internetowa platforma handlowa prowadzona przez ALLEGRO, dostępna w domenie allegro.pl.

SERWIS CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL - internetowa platforma handlowa prowadzona przez ALLEGRO, dostępna na stronie www.charytatywni.allegro.pl w ramach której organizowane są AUKCJE INTERNETOWE, z których dochód przeznaczony jest na rzecz OPP

AUKCJA INTERNETOWA - każda aukcja przeprowadzona przez Użytkownika na stronie Serwisu charytatywni.allegro.pl, z której dochód przeznaczony jest na rzecz OPP

UŻYTKOWNIK LUB UCZESTNIK – podmiot biorący udział w Transakcjach przeprowadzanych w ramach AUKCJI INTERNETOWYCH

PayU, OPERATOR PŁATNOŚCI - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: pomoc@payu.pl.

2. Postanowienia ogólne

2.1
Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników AUKCJI INTERNETOWYCH.
2.2
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednio zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro (opublikowanego w Internecie pod adresem: http://www.allegro.pl/country_pages/1/0/user_agreement.php), o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.3
W odniesieniu do AUKCJI INTERNETOWYCH, których dotyczy niniejszy Regulamin, nie stosuje się Załącznika nr 7A i 7B do Regulaminu Serwisu Allegro, z zastrzeżeniem art. 3.1. niniejszego Regulaminu oraz wyłączeń dotyczących niewiążącego charakteru ofert przewidzianych w art. 3.3 Regulaminu Serwisu Allegro. Transakcje przewidziane w art. 3.3 Regulaminu Serwisu Allegro odbywające się w ramach AUKCJI INTERNETOWEJ, stanowiącej transakcję specjalną objętą niniejszym Regulaminem są wiążące, za wyjątkiem Transakcji dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości.
2.4
W odniesieniu do załącznika 1 oraz 2 Regulaminu Serwisu Allegro możliwe jest odstąpienie od opisanych ograniczeń po uprzednim porozumieniu z ALLEGRO. Odstępstwo to może mieć zastosowanie wyłącznie do Użytkowników wobec których Allegro wyraziło zgodę na wystawianie określonych ofert w ramach AUKCJI INTERNETOWYCH.
2.5
ALLEGRO ma prawo do usunięcia każdej AUKCJI INTERNETOWEJ, które są niezgodne z niniejszym Regulaminem lub działają na szkodę Allegro, OPP lub Operatora płatności.
2.6
Zawieszenie Konta w ramach Serwisu Allegro skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w ramach AUKCJI INTERNETOWYCH. Uczestnik posiada jedynie wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających sfinalizować zawarte przed zawieszeniem Konta transakcje, nie może on natomiast korzystać z żadnych innych usług świadczonych przez Allegro w ramach Serwisu Allegro oraz Serwisu charytatywni.allegro.pl. Wraz z zawieszeniem Konta wszystkie AUKCJE INTERNETOWE, w których Użytkownik wystawił przedmioty, zostają usunięte. Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem AUKCJI INTERNETOWYCH nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu jej wyniku. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej AUKCJI INTERNETOWEJ.
2.7
ALLEGRO obsługuje AUKCJE INTERNETOWE, z których dochody przeznaczone są na cele charytatywne OPP, dostarczając niezbędne do ich funkcjonowania narzędzia.
2.8
OPP ma prawo nadzoru nad prowadzeniem AUKCJI INTERNETOWYCH prowadzonych na jej rzecz oraz prawo wnioskowania do ALLEGRO w czasie trwania AUKCJI INTERNETOWYCH o wprowadzenie zmian w Regulaminie.
2.9
AUKCJE INTERNETOWE mogą być również publikowane w Serwisie ALLEGRO.
2.10
W ramach AUKCJI INTERNETOWYCH udostępniony jest system oceny transakcji w trzy-stopniowej skali: pozytywna, neutralna oraz negatywna.

3. Uczestnicy aukcji

3.1
Uczestnikami AUKCJI INTERNETOWYCH mogą być Użytkownicy Serwisu ALLEGRO, którzy zostali zidentyfikowani, zgodnie z załącznikiem nr 7A i 7B Regulaminu Serwisu ALLEGRO.
3.2
Uczestnictwo w AUKCJACH INTERNETOWYCH może być osobiste lub w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania oświadczeń woli i dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w AUKCJI INTERNETOWEJ i nabywania wynikających z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem obowiązków.

4. AUKCJE INTERNETOWE

4.1
Udział w AUKCJACH INTERNETOWYCH jest bezpłatny; od ich Uczestników nie są pobierane z tytułu uczestnictwa w nich żadne prowizje.
4.2
Pierwsze zalogowanie Uczestnika w SERWISIE CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Uczestnikiem a Allegro w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
4.3
Świadczenie usług przez Allegro w ramach SERWISU CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL ma charakter bezterminowy. Uczestnik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Allegro w ramach SERWISU CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: kontakt@charytatywni.allegro.pl W takich wypadkach Art. 15.3 regulaminu Serwisu Allegro stosuje się odpowiednio.
4.4
Uczestnik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia umowy , o której mowa w pkt 4.2. odstąpić od niej bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Uczestnik wystawił AUKCJE INTERNETOWĄ.
4.5
Wpłaty od Licytujących za wylicytowane przedmioty są dokonywane za pośrednictwem internetowego systemu płatności PayU, zintegrowanego z Serwisem Charytatywni.allegro.pl.
4.6
Osoba oferująca przedmioty na AUKCJĘ INTERNETOWĄ może przeprowadzać w tym samym czasie nie więcej niż 50 AUKCJI INTERNETOWYCH takich samych Towarów.
4.7
Osoba oferująca własny przedmiot na AUKCJĘ INTERNETOWĄ i określająca cenę wywoławczą ma świadomość, że osoba która wygra licytację, przekaże zadeklarowaną kwotę na rzecz OPP. Po otrzymaniu od OPP potwierdzenia dokonania wpłaty, osoba ta zobowiązuje się do przekazania przedmiotu osobie, która wygrała licytację przedmiotu wstawionego przez nią na AUKCJĘ INTERNETOWĄ.
4.8
Osoba przekazująca własny przedmiot na AUKCJĘ INTERNETOWĄ zobowiązana jest ponadto wskazać koszt przesyłki nabytego przedmiotu. Powyższy koszt zostanie jej przekazany na rachunek płatniczy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4.9
W przypadku braku możliwości precyzyjnego określenia, jakiego przedmiotu sprzedaży dotyczy wpłata lub w związku z otrzymanym na piśmie oświadczeniem strony Transakcji o odstąpieniu w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, pieniądze będą zwracane do nadawcy przez OPP.
4.10
W sytuacji otrzymania od Kupującego kwoty różnej od wartości Transakcji określonej w wyniku zakończonej AUKCJI INTERNETOWEJ:
  1. kwoty wyższe niż ustalona wartość Transakcji będą rozliczane przez Operatora płatności i w całości przekazywane OPP,
  2. kwoty niższe niż ustalona wartość Transakcji nie będą rozliczane przez Operatora płatności. Wpłaty takie w całości będą zwracane Uczestnikowi AUKCJI INTERNETOWEJ.
4.11
Zwrot kwoty określonej w pkt. 4.9. oraz 4.10.b nastąpi bezzwłocznie po powzięciu informacji o okolicznościach, o których mowa w pkt. 4.9. oraz 4.10.b

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1
Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Allegro usługi, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
5.2
Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: kontakt@charytatywni.allegro.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Allegro.pl sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań z dopiskiem "reklamacja CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL.".
5.3
Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
5.4
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Allegro przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5.5
Allegro rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

6. Bezpieczeństwo i wiarygodność Transakcji

6.1
Każdy z Użytkowników, u którego suma oferowanej kwoty w AUKCJACH INTERNETOWYCH trwających oraz zakończonych zwycięstwem, ale niesfinalizowanych (potwierdzenie wpłaty) przekroczy limit ustalony przez OPP, zostanie poproszony o weryfikację wiarygodności finansowej za pośrednictwem PayU, która polegać będzie na blokadzie kwoty, na którą dokonywana jest weryfikacja, na okres do 5 dni na karcie płatniczej lub koncie bankowym, które wskazał Uczestnik. Po tym okresie na koncie bankowym lub karcie płatniczej Użytkownika blokada zostanie zdjęta. Powyższa weryfikacja może zostać przeprowadzona na wniosek Uczestnika poprzez odpowiedni formularz dostępny na stronie http://charytatywni.allegro.pl/kontakt
6.2
Sposób weryfikacji, obsługiwane karty płatnicze oraz konta bankowe będą podawane na stronach AUKCJI INTERNETOWYCH w komunikacie autoryzacji wysłanym przez PayU.
6.3
Zgoda Uczestnika na przeprowadzenie weryfikacji wiarygodności finansowej i blokady środków finansowych na jego koncie bankowym lub karcie płatniczej w sytuacji wskazanej w pkt 6.1 jest niezbędna do finalizacji Transakcji w ramach AUKCJI INTERNETOWYCH.
6.4
Próba weryfikacji może zostać przeprowadzona jednokrotnie. W przypadku jej negatywnego zakończenia w poprzedniej próbie, Uczestnik po uzyskaniu informacji o negatywnym przebiegu weryfikacji ma możliwość skorzystania z weryfikacji dodatkowej.
6.5
Celem przeprowadzenia weryfikacji dodatkowej Uczestnik powinien przesłać na adres weryfikacja@charytatywni.allegro.pl, następujące dokumenty:
  • kopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem, oraz
  • kopię dowolnej kopii rachunku, wyciągu, faktury (np. za telefon, prąd, gaz itp.), wystawionej na nazwisko Użytkownika, z datą wystawienia nie starszą niż 3 miesiące oraz aktualny adres zamieszkania.
6.6
Po udanej weryfikacji Uczestnik nie będzie jej poddawany przez kolejne 3miesiące od dnia jej dokonania, z zastrzeżeniem przypadku utraty wiarygodności Użytkownika. Utrata wiarygodności Uczestnika, o której mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić, w szczególności w przypadku:
  • otrzymania negatywnej oceny Transakcji,
  • wycofania się z licytacji,
  • usunięcia AUKCJI INTERNETOWEJ,
  • nieuregulowania płatności,
  • naruszenia postanowień Regulaminu Serwisu Allegro.
6.7
W przypadku braku zgody na przeprowadzenie weryfikacji wiarygodności finansowej lub weryfikacji zakończonej negatywnie, dalsze uczestnictwo w licytacjach powyżej kwoty wymagającej autoryzacji nie będzie możliwe.

7. Prywatność

7.1
ALLEGRO w odniesieniu do przetwarzanych danych jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
7.2
ALLEGRO przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym z przepisami RODO. ALLEGRO przetwarza dane osobowe Uczestników w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną i wykonania umowy z nimi zawartej.
7.3
ALLEGRO może udostępniać dane osobowe Uczestników osobom trzecim w celu wykonania umowy, o której mowa w pkt 7.2 W szczególności dane te mogą zostać udostępnione Operatorowi Płatności, w zakresie uzasadnionym wykonaniem umowy.
7.4
W zakresie zgody udzielonej przez Uczestnika, ALLEGRO ma prawo udostępnić OPP, na której rzecz został przeznaczony dochód z AUKCJI INTERNETOWEJ, dane osobowe Uczestników w celu umożliwienia OPP prowadzenia z nim korespondencji i przesłania mu podziękowań.
7.5
Dane Uczestników mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7.6
ALLEGRO zapewnia Uczestnikom realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”), prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.7
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, zasady przetwarzania danych osobowych przez ALLEGRO określają postanowienia Regulaminu Serwisu Allegro, w szczególności Załącznik nr 5 do tego Regulaminu – Polityka Ochrony Prywatności dostępny pod adresem: https://allegro.pl/regulamin/pl/zalacznik-5

8. Postanowienia końcowe

8.1
Regulamin jest dostępny dla wszystkich Uczestników na stronie Serwisu charytatywni.allegro.pl pod adresem: http://charytatywni.allegro.pl/regulamin, a także przesyłany droga poczty elektronicznej na adres e-mail Uczestników w przypadkach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawne.
8.2
ALLEGRO wprowadza zakaz wystawiania przedmiotów, których opis wskazuje na wykorzystanie AUKCJI INTERNETOWYCH jako narzędzia reklamy.
8.3
Lista towarów zakazanych i dopuszczonych warunkowo do licytacji znajduje się w załączniku nr 1 Regulaminu Serwisu Allegro. (http://www.allegro.pl/country_pages/1/0/z2.php)), zastrzeżeniem, że dodatkowo zakazane jest wystawianie na sprzedaż przedmiotów i usług nieprzedstawiających jakiejkolwiek wartości, mających na celu wyłącznie gromadzenie datków np. sprzedaż cegiełek, wirtualnych skarbonek, kuponów itd.

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: kontakt@charytatywni.allegro.pl. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy wystawiłeś Aukcję Internetową).

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Allegro.pl sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 182
60-166 Poznań
kontakt@charytatywni.allegro.pl

Ja _______________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu CHARYTATYWNI.ALLEGRO.PL

Data zawarcia umowy to _______________ .