Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu charytatywni.allegro.pl
Regulamin Usługi PayU (dalej: "Regulamin")

Artykuł 1. ZASADY ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1.1
Podmiotem świadczącym usługę PayU, zwaną dalej „Usługą PayU" na rzecz Użytkowników jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem e-mail: help@payu.pl, zwana dalej "Operatorem płatności". Operator płatności realizując Usługę PayU występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych zwanej dalej "Ustawą".
1.2
Usługa PayU jest usługą płatniczą w rozumieniu Ustawy, w zakresie przyjmowania przez Operatora płatności środków pieniężnych przekazywanych przez Kupującego z wykorzystaniem udostępnionych Kupującemu kanałów płatności w celu zapłaty za nabyty Towar i koszty jego przesyłki, które ewidencjonowane są w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla Sprzedającego (wyłącznie koszty przesyłki) oraz w ramach narzędzia rozliczeniowego prowadzonego dla OPP (cena za nabyty Towar). Warunkiem przekazania wpłat, o których mowa powyżej, jest istnienie zobowiązania pieniężnego, wynikającego z umów zawartych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującym w ramach Transakcji.
1.3
Przystąpienie i korzystanie przez Użytkowników z Usługi PayU nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
1.4
W ramach Usługi PayU, Operator płatności posługuje się wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi, które dobiera z zachowaniem należytej staranności w wyborze.
1.5
W celu korzystania z Usługi PayU niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, włącznie z programem służącym do przeglądania jego zasobów.
1.6
Operator płatności nie jest stroną umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającymi i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Użytkowników, z wyłączeniem czynności objętych Usługą PayU. Operator płatności, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zdolność Sprzedających do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Kupujących.
1.7
Z zastrzeżeniem art. 4.7. i 4.8. Użytkownik nie ponosi dodatkowego kosztu realizacji przez Operatora płatności Usługi PayU. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych z realizacją Usługi PayU na mocy umów zawartych przez Użytkownika z dostawcami usług płatniczych (bank lub centrum autoryzacyjno rozliczeniowe), a także ponoszenia kosztów transmisji poprzez sieć Internet danych związanych z korzystaniem z Usługi PayU.
1.8
Wszelkie operacje finansowe związane z Usługą PayU są dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.
1.9
Usługa PayU nie może być wykorzystywana do realizacji innych płatności, aniżeli spłata zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających, które wynikają bezpośrednio z umów zawartych w ramach Transakcji oraz do wypłaty.
1.10
W ramach usługi PayU możliwe jest:
 1. dokonanie przez Kupujących zapłaty za Towar i koszty jego przesyłki z wykorzystaniem udostępnionych przez Operatora płatności kanałów płatności obsługiwanych przez dostawców usług płatniczych, w tym z użyciem:
  1. karty płatniczej akceptowanej przez bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące w ramach Usługi PayU,
  2. innych metod płatności udostępnionych przez Operatora płatności.
 2. transferowanie na polecenie Użytkownika środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego, w drodze przelewu bankowego, na zdefiniowany przez Sprzedającego rachunek bankowy, o którym mowa w artykule 4.3.
1.11
Każdy Użytkownik ma zapewniony w ramach Konta (w zakładce Moja Sprzedaż->PayU->Saldo i wypłata środków) stały dostęp do elektronicznego zestawienia operacji związanych z Usługą PayU dotyczących tego Użytkownika.
1.12
Językiem, w którym Operator płatności porozumiewa się z Użytkownikami jest język polski. W tym języku sformułowane są wszystkie dokumenty kształtujące relacje pomiędzy Użytkownikami a Operatorem płatności.

Artykuł 2. PROCEDURA WERYFIKACYJNA

2.1
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach Usługi PayU prowadzona jest kwalifikacja wiarygodności finansowej zgodnie z art. 10 Ustawy i w związku z tym można zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. Operator płatności dokonuje powyższej analizy ryzyka obsługi płatności w oparciu o dane dostępne przy wykonywaniu Usługi PayU. W uzasadnionych przypadkach Operator płatności zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej płatności, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalność samej płatności. Operator płatności nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z powodu odmowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
2.2
Operator płatności zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi PayU na rzecz Użytkownika, w przypadku blokady jego Konta lub podjęcia działań o których mowa w artykule 8.4. Regulaminu Allegro. Operator płatności może również dokonać blokady narzędzia rozliczeniowego w następujących przypadkach:
 • zmiany danych Użytkownika, w tym w szczególności numeru rachunku bankowego,
 • nieaktualnych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zlecenia płatniczego,
 • w wyniku zawiadomienia lub decyzji uprawnionego organu,
 • podejrzenia prania pieniędzy. W takim przypadku Operator płatności zawiadomi Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), a następnie będzie postępował zgodnie z wytycznymi GIIF.
2.3
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że używanymi instrumentami płatniczymi (w szczególności kartą płatniczą) może posługiwać się tylko i wyłącznie jej uprawniony posiadacz, a więc osoba, upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą. Wykryte przypadki naruszenia prawa podlegają zgłoszeniu właściwym organom ścigania.
2.4
Użytkownik zobowiązany jest przejść identyfikację w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zwana dalej "Identyfikacją Użytkownika", zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w Załączniku nr 7A do Regulaminu Allegro.
2.5
Umowa o świadczenie Usługi PayU ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym jeśli w wyniku procedury weryfikacyjnej opisanej w artykule 2, a także na późniejszym etapie trwania umowy, zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w zakresie dotyczącym zawierania umów z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne), do świadczenia Usługi PayU niezbędne będzie uzyskanie akceptacji kadry kierowniczej wyższego szczebla u Operatora płatności, a taka zgoda nie zostanie wydana wskutek zastosowania procedur wynikających z ww. ustawy.

Artykuł 3. USŁUGA PAYU DLA KUPUJĄCYCH

3.1
Operator płatności świadcząc Usługę PayU na rzecz Kupującego dokonuje przekazania otrzymanych środków pieniężnych do Sprzedającego i Orkiestry poprzez zaksięgowanie ich w ramach narzędzi rozliczeniowych prowadzonych dla tych podmiotów. Usługa PayU na rzecz Kupującego realizowana jest nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Operatora płatności zlecenia płatniczego od Kupującego. Otrzymanie zlecenia płatniczego przez Operatora płatności następuje w dniu, w którym rachunek bankowy Operatora płatności został uznany kwotą zapłaty za Towar i kosztami jego przesyłki przekazaną przez Kupującego.
3.2
Operator płatności świadczy Usługę PayU na podstawie złożonego przez Kupującego zlecenia płatniczego, którego złożenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym Kupujący wskazuje osobę Sprzedającego, Orkiestrę i kwotę wpłaty. Kupujący nie może odwołać zlecenia płatniczego od momentu otrzymania go przez Operatora płatności. Brak otrzymania zlecenia płatniczego przez Operatora płatności w ciągu 10 dni od daty złożenia zlecenia płatniczego powoduje, iż zlecenie uzyskuje status "anulowane".
3.3
Operator Płatności w ramach Usługi PayU udostępnia Kupującym następujące kanały płatności obsługiwane przez dostawców usług płatniczych:
 • przelewy elektroniczne, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim,
 • przelewy tradycyjne dokonywane poza siecią Internet lub inne przelewy elektroniczne,
 • przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym,
 • inne metody udostępnione przez Operatora Płatności, umożliwiające wykonywanie zobowiązań Kupujących wobec Sprzedających.
3.4
Minimalna i maksymalna wysokość operacji w ramach Usługi PayU może zostać ustalona w stosunku do danego Kupującego, przez właściwy bank, centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe lub Operatora płatności. Allegro.pl oraz Operator płatności nie mają wpływu oraz nie ponoszą odpowiedzialności za ograniczenia ustalone przez podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim.
3.5
Ponadto Usługa PayU umożliwia Kupującemu między innymi:
 • aktualizację danych osobowych i adresowych,
 • zapamiętywanie wcześniej wykorzystywanego sposobu zapłaty,
 • dostęp do historii wpłat dokonanych na rzecz Sprzedających,
 • dostęp do statusów wpłat ("rozpoczęte", "odrzucone", "anulowane" "wycofane", "zakończone"),
3.6
W celu umożliwienia Operatorowi płatności prawidłowego wykonania Usługi PayU dla Kupującego Allegro.pl zgodnie z artykułem 6.1. przekazuje Operatorowi Płatności następujące dane Kupujących: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu.

Artykuł 4. USŁUGA PAYU DLA SPRZEDAJĄCYCH

4.1
Operator płatności świadcząc usługę PayU na rzecz Sprzedającego prowadzi narzędzie rozliczeniowe oraz na zlecenie Sprzedającego inicjuje przelew środków zgromadzonych w ramach narzędzia rozliczeniowego na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego.
4.2
Usługa PayU umożliwia Sprzedającym ponadto:
 • dostęp do informacji o historii wpłat dokonanych przez Kupujących,
 • dostęp do informacji o statusie wypłat inicjowanych przez Sprzedającego ("rozpoczęte", "anulowane", "zakończone").
4.3
W ramach Usługi PayU Operator płatności udostępnia Sprzedającym instrument płatniczy o ograniczonej funkcjonalności umożliwiający mu dokonywanie transferu wyłącznie całości środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego Sprzedającego na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego. Wypłaty będą realizowane zgodnie z danymi, o których mowa w artykule 4.4. w szczególności na wskazany numer rachunku bankoweg
4.4
Celem dokonania wypłaty, o której mowa w artykułach 4.5. i 4.6. Sprzedający powinien wypełnić formularz konfiguracyjny na stronach Allegro w sekcji Allegro Finanse. Wypełniając formularz konfiguracyjny Sprzedający podaje następujące, własne dane: imię i nazwisko adres, adres e-mail, numer telefonu, numer konta bankowego, na który będą przekazywane środki zgromadzone w ramach narzędzia rozliczeniowego. Dane Użytkownika wskazane powyżej powinny być zgodne z danymi posiadacza rachunku bankowego, z którego nastąpi wpłata związana z Identyfikacją Użytkownika. W przypadku Konta Junior możliwe jest wskazanie w powyższym formularzu danych opiekuna prawnego Użytkownika tego Konta.
4.5
Sprzedający w ramach korzystania z instrumentu płatniczego, o którym mowa w artykule 4.3. może zlecić wypłatę środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego na rachunek bankowy prowadzony w banku polskim. Operator płatności przekazuje całość środków zgromadzonych w ramach narzędzia rozliczeniowego na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia wypłaty od Użytkownika. W przypadku złożenia zlecenia wypłaty w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, uznaje się że zlecenie wypłaty zostało otrzymane przez Operatora płatności pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Sprzedający nie złoży zlecenia wypłaty, o którym mowa powyżej wówczas wypłaty są realizowane każdego 15 dnia miesiąca (gdy 15 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym).
4.6
Operator płatności, działając w ramach zlecenia Sprzedającego, dokonuje wypłaty środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę w Polsce.
4.7
Na szczególne zlecenie Użytkownika Operator płatności dokonuje wypłaty całości środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę poza granicami Polski, przy czym zlecenie takie realizowane jest dwa razy w miesiącu t.j. 1 oraz 14 dnia miesiąca lub raz w miesiącu tj. 1 dnia miesiąca dla kwot poniżej 100 PLN. Całość środków zgromadzonych w ramach narzędzia rozliczeniowego Użytkownika Operator płatności zleca przekazać na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika prowadzony w banku poza granicami Polski nie później niż w terminie do końca następnego dnia roboczego po 14 dniu miesiąca (jeżeli 14 dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym) lub do końca pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po otrzymaniu przez Operatora płatności dyspozycji Użytkownika dotyczącej wypłaty środków zgromadzonych w ramach narzędzia rozliczeniowego . Na szczególne żądanie Użytkownika możliwe jest zlecenie wypłaty na rachunek bankowy prowadzony przez bank mający siedzibę w Polsce częściej niż dwa razy w miesiącu, po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem płatności kosztów każdorazowego takiego zlecenia, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik.
4.8
Na szczególne zlecenie Użytkowników, posiadających w ramach narzędzia rozliczeniowego kwotę nieprzekraczającą 800 PLN, możliwe jest zlecenie wypłaty środków w drodze przekazu pocztowego na adres na terenie Polski. Imię i nazwisko odbiorcy przekazu pocztowego powinno być zgodne z danymi Użytkownika. Wypłaty przekazem pocztowym są realizowane pierwszego dnia miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca przypada w sobotę lub niedzielę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, zlecenie wypłaty realizowane jest w kolejnym dniu roboczym. Wypłaty przekazem pocztowym częściej niż raz w miesiącu są realizowane po uprzednim uzgodnieniu z Operatorem płatności kosztów każdorazowego takiego zlecenia, które zobowiązany będzie ponieść Użytkownik, z zastrzeżeniem, że suma wszystkich wypłat w danym miesiącu nie może przekroczyć kwoty 800 zł.
4.9
Warunkiem wypłaty przez Użytkownika środków zaewidencjonowanych w ramach narzędzia rozliczeniowego na zagraniczny rachunek bankowy, stosownie do artykułu 4.7. jest możliwość rozliczania wypłat w PLN przez bank Użytkownika. W przypadku gdy bank, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie rozlicza wpłat w PLN, zgromadzone środki nie będą mogły zostać wpłacone przez Operatora płatności do chwili zmiany rachunku przez Użytkownika na bank rozliczający transakcje w PLN.
4.10
Wypłata wskazana w artykułach 4.5.-4.8. wywołuje skutki po stronie Sprzedającego jeżeli przy logowaniu się na Koncie Sprzedającego użyte zostały prawidłowe dane identyfikacyjne (login i hasło).
4.11
Sprzedający nie może odwołać zlecenia płatniczego wypłaty wskazanego w artykułach 4.5.-4.8. od momentu otrzymania go przez PayU.

Artykuł 5. WSPÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PAYU DLA UŻYTKOWNIKÓW ( KUPUJĄCYCH I SPRZEDAJĄCYCH)

5.1
Usługa PayU dla Użytkowników obejmująca usługę płatniczą wskazaną w artykule 1.2. prowadzona jest na podstawie umowy ramowej w rozumieniu Ustawy, której postanowienia zawarte są w niniejszym Regulaminie.
5.2
Umowa o świadczenie Usługi PayU (umowa ramowa) pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem płatności wymaga akceptacji Regulaminu Serwisu charytatywni.allegro.pl wraz z niniejszym Regulaminem.
5.3
Umowa o świadczenie Usługi PayU dla Użytkowników zawarta jest na czas obowiązywania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Allegro.pl w ramach Serwisu charytatywni.allegro.pl.
5.4
Ilekroć w niniejszym regulaminie określany jest termin w dniach roboczych, przez dzień roboczy rozumie się dzień inny niż sobota oraz inny dzień ustawowo wolny od pracy.
5.5
Wszelką korespondencję Użytkownika adresowaną do Operatora płatności należy kierować w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej: charytatywni.allegro.pl/kontakt Wszelka korespondencja powinna zawierać co najmniej nazwę pod jaką występuje Użytkownik w Allegro oraz opis zgłoszenia.
5.6
Treść umowy ramowej, o której mowa w artykułach 5.1. i 5.2. dostępna jest na stronie internetowej charytatywni.allegro.pl/regulamin sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci.
5.7
Na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 5.5. niniejszy regulamin dostarczany jest przez Operatora płatności w formie pisemnej (papierowej).
5.8
Operator płatności ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Ustawie.
5.9
Operator płatności poinformuje Użytkownika o ewentualnych zmianach postanowień umowy ramowej zawartych w niniejszym regulaminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie. Informacja przekazana zostanie na stronie Allegro w sposób umożliwiający jej utrwalanie oraz odtwarzanie przechowywanych danych w niezmienionej postaci lub w formie pisemnej (papierowej)- na żądanie złożone przez Użytkownika zgłoszone w sposób określony w artykule 5.5.
5.10
Jeżeli przed określonym dniem wejścia w życie zmian umowy ramowej Użytkownik nie zgłosi Operatorowi płatności sprzeciwu wobec takich zmian, uznaje się, że Użytkownik wyraził na nie zgodę. W przypadku, gdy Użytkownik zgłosi sprzeciw w formie pisemnej na adres Operatora płatności ale nie dokona wypowiedzenia umowy ramowej w sposób określony w artykule 5.11. umowa ramowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian.
5.11
Użytkownik ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ramową, składając oświadczenie o wypowiedzeniu umowy w formie pisemnej na adres Operatora płatności. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże realizacja rozpoczętych Usług PayU dla Użytkowników zostanie zakończona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5.12
Informacje dotyczące stanu realizacji Usługi PayU oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania transakcji płatniczych przeprowadzonych na rzecz Użytkownika, i wypłat zleconych w sposób określony artykułach 4.5.-4.8., dostępne są w ramach Konta prowadzonego dla Użytkownika, a ponadto przekazywane są przez Operatora płatności na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Informacje o których mowa powyżej udostępniane są w sposób umożliwiający Sprzedającemu przechowywanie i odtwarzanie tych informacji w niezmienionej postaci.
5.13
W celu uniknięcia dokonywania nieautoryzowanych transakcji płatniczych Użytkownik zobowiązany jest nie udostępniać danych identyfikacyjnych osobom trzecim (login, hasło).
5.14
Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Operatorowi płatności stwierdzenie utraty, albo nieuprawnionego użycia danych identyfikacyjnych umożliwiających złożenie zlecenia płatniczego. Zgłoszenia należy kierować w sposób określony w artykule 5.5. w terminie 13 miesięcy od dnia wykonania nieautoryzowanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych albo od dnia, w którym transakcja płatnicza miała być wykonana. Jeżeli Użytkownik nie dokona zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, roszczenia Użytkownika względem Operatora płatności z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych usług płatniczych wygasają.

Artykuł 6. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

6.1
Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, login, adres e-mail, numer telefonu przekazywane są przez Allegro.pl Operatorowi płatności, w celu świadczenia Usługi PayU, a także w celu wypełnienia przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
6.2
Przekazanie danych osobowych Operatorowi płatności dotyczy danych niezbędnych do świadczenia Usługi PayU oraz realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi PayU (tj. danych takich jak: imię, nazwisko, ulicę i nr domu, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego).
6.3
W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, przekazanych przez Allegro.pl Operatorowi płatności, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dalej zwane „RODO” - poza Allegro.pl - także Operator płatności.
6.4
Dane osobowe Użytkowników, przekazane przez Allegro.pl Operatorowi płatności, są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym w szczególności zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą.
6.5
Operator płatności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator płatności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator płatności sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
6.6
Operator płatności zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe zostały mu przekazane przez Allegro.pl, realizację uprawnień wynikających z RODO. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, a także do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowania oraz do przenoszenia i usunięcia danych.
6.7
Dane osobowe Użytkowników, których dane osobowe zostały przekazane przez Allegro.pl Operatorowi płatności, mogą być przekazywane:
 • podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności w ramach wypełniania przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych ze świadczeniem przez Operatora płatności Usługi PayU;,
 • w zależności od wybranej przez Użytkownika metody płatności ww. dane osobowe mogą zostać przekazane do: banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych, organizacji kart płatniczych, schematów płatniczych) w celu realizacji Usługi PayU;
 • ponadto podmiotom wspierającym działalność PayU tj. dostawcom infrastruktury IT, dostawcom narzędzi do analizy ryzyka płatności;
 • Sprzedającym celem poinformowania ich o statusie płatności w ramach Usługi PayU,
 • Allegro.pl w celu przeciwdziałania oszustwom na Allegro.
6.8
Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez PayU znajduje się z Polityce Prywatności PayU dostępnej tutaj.

Artykuł 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1
Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami.
7.2
Reklamację można złożyć:
 • w formie pisemnej na adres Operatora płatności lub
 • elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie charytatywni.allegro.pl/kontakt
 • telefonicznej, pod numerem telefonu: + 48 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Użytkownik), w dni robocze w godzinach od 8:00 do 20:00.
Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Allegro (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
7.3
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator płatności zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7.4
Operator płatności rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia przez Operatora płatności współdziałania z bankiem, który współpracował z nim przy obsłudze płatności, wyżej wskazany termin może ulec przedłużeniu o czas niezbędny do uzyskania od banku niezbędnych informacji, jednak nie dłużej niż do 60 dni licząc od dnia wpływu reklamacji. Operator płatności informuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji wskazując przyczynę opóźnienia, okoliczności, które mają być wyjaśnione oraz termin udzielenia ostatecznej odpowiedzi.
7.5
Użytkownik wyraża zgodę, na to by odpowiedź na reklamację wysyłana została na adres email przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator płatności może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta.

Artykuł 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1
W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w artykułach 5.1. i 5.2., Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w formie elektronicznej na adres help@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. Jednakże w przypadku skorzystania z Usługi PayU i całkowitego jej wykonania, przed upływem tego terminu, płatność taka nie podlega zwrotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługa PayU będzie wykonywana na jego prośbę niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie tej Usługi.
8.2
Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy określonej w artykule 5.1. i 5.2. w każdym czasie poprzez złożenie stosowanego oświadczenia w formie elektronicznej na adres help@payu.pl lub na piśmie na adres PayU S.A. 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186
8.3
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a także w odniesieniu do definiowania użytych w niniejszym regulaminie terminów pisanych duża literą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu charytatywni.allegro.pl, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
8.4
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem płatności, dotyczącej Usługi PayU jest prawo polskie.
8.5
Użytkownik uprawniony jest wnieść do organu sprawującego nadzór nad Operatorem płatności skargę na działanie Operatora płatności jeżeli działanie to narusza przepisy prawa