Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×

Krzysztof Rapsa - obraz

Jak kupować?

Aktualna cena

2 550,00

Licytacja zakończona

Koszty dostawy
Przesyłka kurierska Wysyłka GRATIS

Wszystkie opcje

Sprzedający (2131)  

99,8 % pozytywnych komentarzy

Zobacz wszystkie komentarze

Wszystkie przedmioty sprzedającego
Pytanie do sprzedającego
  • Opis
  • Dostawa i płatność

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych corocznych aukcjach Allegro,

które są nieodłącznym elementem każdego Finału

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Na licytację otrzymaliśmy

 

obraz Krzysztofa Rećko-Rapsa


 

Malarz, gra­fik. Mieszka i tworzy w Kosza­li­nie.  Zało­ży­ciel grupy arty­stycz­nej  TWA, która pro­mo­wała mło­dych twór­ców. Aktu­al­nie czę­sto współ­two­rzy duet arty­styczny z Alek­sie­jem Bogu­sto­vem prof. Kate­dry Sztuk Pięk­nych Uni­wer­sy­tetu w Grod­nie. Czło­nek Związku Pol­skich Arty­stów Pla­sty­ków i członek Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­mo­cji Arty­stów Wybrzeża ERA-ART w Gdyni. Jego malar­stwo to świat artystycz­nej fan­ta­zji, świat róż­no­ra­kich sko­ja­rzeń. W latach osiem­dzie­sią­tych cykl wystaw w gale­riach Repu­bliki Fede­ral­nej Nie­miec tj. w Kolo­nii, Düs­sel­dor­fie, Hil­den i w Solin­gen roz­po­czął jego przygodę z kolo­rem pro­wa­dzącą go przez sze­reg wystaw w kraju i za gra­nicą. Wysta­wiał m.in. w Ambasadzie RP i w Gale­rii Pol­skiego Insty­tutu Kul­tury POSK w Lon­dy­nie, w Gale­rii Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej “Solvay” w Kra­ko­wie, w Muzeum Tech­niki i Komu­ni­ka­cji w Szcze­ci­nie, w Gale­rii Tizengauza i w Pań­stwo­wym Muzeum w Grod­nie, w Pałacu Repu­bliki w Miń­sku na Bia­ło­rusi, w Galerii ZLP i Gale­rii Por­thos w War­sza­wie, w Gale­rii Pro­file w Gdyni, w Gale­rii Sztuki Glaza Expo w Gdań­sku, w Muzeum w Kosza­li­nie. W Gale­rii van Golik w War­sza­wie otwo­rzył sezon arty­styczny 2012.

We wrze­śniu 2012r. w pre­sti­żo­wej Gale­rii Jang Sun w Seulu miała miej­sce jego indy­wi­du­alna wystawa, gdzie okrzyknięto  go “poetą koloru”.


Wystawa pol­skiego abs­trak­cjo­ni­sty spo­wo­do­wała, że stał się on naj­bar­dziej zna­nym współ­cze­śnie two­rzą­cym pol­skim mala­rzem w Korei Płd. O malar­stwie Rapsy napi­sały naj­po­waż­niej­sze specjalistyczne maga­zyny i cza­so­pi­sma. Maga­zine Miso­ol­si­dae zamie­ścił entu­zja­styczne recen­zje oce­nia­jąc, że Rapsa należy do świa­to­wej czo­łówki abs­trak­cjo­ni­stów — “nie pre­ten­duje, on już tam jest”. – cytat z tek­stu Amba­sady RP w Seulu.


W 2010r. otrzymał nagrodę Pre­zy­denta Kosza­lina za suk­cesy twór­cze w kraju i za gra­nicą. Został wyróż­niony Kosza­liń­skim Orłem 2011. Otrzy­mał nagrodę VI Mię­dzy­na­ro­do­wego Bien­nale Malar­stwa i Tka­niny “Barwy i Faktury“w  Gdyni (2011). W 2012r. został uho­no­ro­wany nagrodą jubi­le­uszową Prezy­denta Kosza­lina za 25 lat pracy twór­czej. W 2012r. w Seulu otrzy­mał hono­rowe wyróż­nie­nie — jako jedyny zagra­niczny arty­sta został zapro­szony na festi­wal sztuki kore­ań­skiej. W 2012r. otrzy­mał nagrodę Euro­pej­skiego Kon­kursu Malar­stwa “Barwy Morza” w postaci indy­wi­du­al­nej wystawy w 2013r. na słyn­nej fre­ga­cie “Dar Pomo­rza” przy­znaną przez Cen­tralne Muzeum Morskie.

Prace Rapsy znaj­dują się w zbio­rach gale­ryj­nych, muze­al­nych, pry­wat­nych w kraju i zagra­nicą

(m.in. w Nie­mie­czech, Danii, Szwe­cji, Francji, USA, Kanadzie, Austra­lii, na Bia­ło­rusi, w Anglii, Holan­dii i w Korei.Płd.).


Obraz ma wymiary 70x50 cm

Powstał w 2009 roku technika mieszaną.

 

Uwaga! Przedmiot wyłącznie do odbioru osobistego!

 

Fundacja serdecznie dziękuje za ofiarowane przedmioty.


Tradycyjnie, do każdej aukcji wystawianej przez nas, dołączony będzie certyfikat.


Zapraszamy do licytacji!